Dokumenty

Strefa klienta

Tutaj znajdziesz wszystkie obowiązujące dokumenty UPC, formularze oraz wzory ich wypełnienia. Do przeglądania plików niezbędny jest program Adobe Reader (do pobrania za darmo, ze strony producenta).

Ważny komunikat

Informacja o dostępie do usługi Horizon Go dla Abonentów czasowo przebywających w innych państwach członkowskich EOG od 1 kwietnia 2018 r.

Czytaj dalej >

Szanowni Państwo,

 

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści, od 1 kwietnia 2018 r. UPC umożliwi dostęp do usługi Horizon Go Abonentom czasowo przebywającym w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Jednocześnie z dniem 1 kwietnia 2018 r. zmianie ulegają postanowienia Regulaminu świadczenia usługi Horizon Go. Informujemy również, że pozostałe warunki dostępu do usługi, w tym wysokość Państwa opłat miesięcznych, nie ulegną zmianie.

 

Zmieniony Regulamin znajduje się tutaj.

 

Usługi UPC

Formularze i wzory

Polecenie Zapłaty

Jeśli płatnikiem/posiadaczem rachunku bankowego, jest inna osoba niż abonent UPC, konieczne jest dołączenie do Zgody na obciążanie rachunku, wypełnionego i podpisanego druku Oświadczenia posiadacza rachunku bankowego.

 
 

Formularz cesji Umowy Abonenckiej

Na podstawie ww. dokumentu nastąpi rozwiązanie umowy z aktualnym Abonentem UPC oraz zawarcie nowej umowy, ze wskazaną przez niego osobą.

 
 

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo upoważnia osobę wskazaną przez Abonenta UPC między innymi do podpisania Umowy oraz odbioru instalacji.

 
 

Porozumienie

Pozwala dopisać do Umowy Abonenckiej kolejną osobę, ale tylko w przypadku korzystania z Internetu UPC. Warunkiem jest także zamieszkiwanie przez wskazane osoby pod tym samym adresem i posiadanie przez nie tytułu prawnego do lokalu.

 
 
 

Regulaminy

Regulaminy promocji dostępnych na stronie upc.pl

 
 

Komunikaty

Komunikaty

Zmiana cenników usług komórkowych

Szanowni Państwo,

 

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r.(zmieniającego m.in. rozporządzenie UE nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii), zostają wprowadzone korzystne zmiany dla Abonentów usług komórkowych UPC.

 

Zmiany dotyczą opłat za połączenia w cennikach usług komórkowych w roamingu (połączeń głosowych, SMS/MMS i transmisji danych realizowanych w Strefie 1 – kraje EOG ) i wchodzą w życie 15.06.2017 r.

 

Polegają one na:

  1. Dodaniu połączeń głosowych, SMS/MMS i transmisji danych w roamingu do pakietów w ramach abonamentu w danej taryfie. Oznacza to, że będą one rozliczane w ramach połączeń krajowych w ramach posiadanej taryfy.
  2. Obniżeniu cen za połączenia głosowe, SMS/MMS i transmisję danych do najniższych stawek krajowych.
  3. Wycofaniu opłaty za odebranie połączenia głosowego i MMS

 

Zmienione Cenniki znajdują się tutaj i tutaj.

 

Jeśli nie akceptują Państwo zmian, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej ze skutkiem na dzień wejścia w życie zmiany. Pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinniśmy otrzymać do 15.06.2017 r.

 

W przypadku wypowiedzenia umowy w Okresie Zobowiązania, UPC będzie uprawniona do dochodzenia roszczenia w wysokości przyznanej ulgi w całym Okresie Zobowiązania, pomniejszonej proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

Zmiana postanowień Regulaminu świadczenia usług przez UPC Polska Sp. z o.o. wynikająca z Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że w związku z wejściem w życie Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r., zmianie ulega §41 ust. 4 Regulaminu świadczenia usług przez UPC Polska Sp. z o.o.

 

Nową treść zapisu znajdą Państwo tutaj. Zmiana będzie obowiązywać od 21 kwietnia 2017 r. Pozostałe zasady świadczenia usług, w tym wysokość opłat abonamentowych, pozostają bez zmian.

 

Jeśli nie akceptują Państwo zmiany w Regulaminie, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej ze skutkiem na dzień wejścia w życie zmiany. Pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinniśmy otrzymać do 20 kwietnia 2017 r.

 

W przypadku wypowiedzenia umowy w Okresie Zobowiązania, UPC będzie uprawniona do dochodzenia roszczenia w wysokości przyznanej ulgi w całym okresie zobowiązania, pomniejszonej proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

Zmiana regulaminu szczegółowego świadczenia usług komórkowych przez UPC Polska Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

 

chcielibyśmy poinformować, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu, zmianie ulegają postanowienia Regulaminu szczegółowego świadczenia usług komórkowych przez UPC Polska Sp. z o.o.

 

Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał od 28 lutego 2017 r. Wykaz dodanych postanowień znajduje się tutaj.

 

Jednocześnie informujemy, że wysokość Państwa opłat miesięcznych nie ulega zmianie.

 

Jeżeli nie akceptują Państwo zmian w Regulaminie, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy abonenckiej z UPC do dnia wejścia w życie zmian. W przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia i rozwiązania umowy w Okresie Zobowiązania, UPC będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa roszczenia w wysokości przyznanej ulgi w całym okresie zobowiązania, pomniejszonej o wartość za okres korzystania z usług.

Zmiana Regulaminu wynikająca z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120
Dotyczy byłych Abonentów: E-Siemianowice Sp. z o.o., Net-Media-Sat Sp. z o.o., Azart – Sat Sp. z o.o., Telco Lublin Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

 

chcielibyśmy poinformować, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu, integralną częścią obowiązujących Państwa regulaminów stanie się załącznik „Dodatkowe Postanowienia Dotyczące Zasad Świadczenia Usług Internetowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120”.

 

Dodatkowe postanowienia będą obowiązywały od 18 lutego 2017 r. Załącznik dostępny jest TUTAJ.

 

Jednocześnie informujemy, że wysokość Państwa opłat miesięcznych nie ulega zmianie.

 

Jeżeli nie akceptują Państwo postanowień Załącznika, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy abonenckiej z UPC do dnia wejścia w życie zmian. Wprowadzenie nowych postanowień wynika ze zmiany przepisów prawa. W przypadku skorzystania z możliwości wypowiedzenia i rozwiązania umowy przed upływem terminu jej obowiązywania, UPC będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa roszczenia w wysokości przyznanej ulgi w całym okresie zobowiązania, pomniejszonej o wartość za okres korzystania z usług.

Zmiana Regulaminu wynikająca z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120

Szanowni Państwo,

 

chcielibyśmy poinformować, iż w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu, zmianie ulegają postanowienia Regulaminu świadczenia usług przez UPC Polska Sp. z o.o. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał od 1 stycznia 2017 r. Szczegółowy wykaz zmian znajduje się tutaj.

 

Jednocześnie informujemy, że wysokość Państwa opłat miesięcznych nie ulega zmianie.

 

Jeżeli nie akceptują Państwo zmian w Regulaminie, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy abonenckiej z UPC. Jednak w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia i rozwiązania umowy w Okresie Zobowiązania, UPC będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa roszczenia w wysokości przyznanej ulgi w całym okresie zobowiązania, pomniejszonej o wartość za okres korzystania z usług.

Zmiana Regulaminu oraz cennika związana ze zniesieniem opłaty za nieuzasadnione wezwanie technika

Szanowni Państwo,

 

chcielibyśmy poinformować, że od 1 stycznia 2017 r. zmianie ulega Regulamin świadczenia usług oraz Cennik. Zmiany związane są z wycofaniem opłaty za nieuzasadnione wezwanie technika. Szczegółowy wykaz zmian znajduje się tutaj.

 

W związku ze zmianami, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy abonenckiej z UPC. Jednak w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia i rozwiązania umowy w Okresie Zobowiązania, UPC będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa roszczenia w wysokości przyznanej ulgi w całym okresie zobowiązania, pomniejszonej o wartość za okres korzystania z usług.