Dokumenty

Polityka prywatności

 
 

UPC Polska Sp. z o.o. („UPC”) z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, (dalej UPC) przykłada dużą wagę do ochrony Państwa prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Państwa Dane osobowe ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych i prywatności. Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) opisuje, w jaki sposób pozyskujemy i przetwarzamy Państwa Dane osobowe, podczas korzystania i dostarczania naszych produktów i usług. Niniejsza Polityka określa, w jaki sposób UPC wykorzystuje podawane przez Państwa Dane osobowe, po uprzednim powiadomieniu lub uzyskaniu Państwa zgody, o ile jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

Niniejsza Polityka obowiązuje wszystkich klientów firmy UPC oraz jej spółki zależne. Obowiązuje ona także wszystkich gości odwiedzających nasze strony internetowe, którzy mogą, ale nie muszą, być klientami UPC.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki oraz z naszymi ogólnymi warunkami umowy, a także z zasadami , które mogą obowiązywać w przypadku korzystania z naszych produktów i usług. Niniejsza Polityka może ulegać zmianom, zatem prosimy regularnie odwiedzać naszą stronę internetową.

Nasze produkty i usługi mogą zawierać linki do stron internetowych innych spółek i oferowanych przez nie usług. Spółki te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za produkty i usługi ww. stron trzecich.

Czy przekazujemy dane Poczcie Polskiej?

Ochrona prywatności naszych Klientów jest dla nas najwyższym priorytetem, dlatego dane osobowe i dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną przetwarzamy wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Nowelizacja ustawy o opłatach abonamentowych znajduje się obecnie na etapie prac i proponowane w niej zmiany nie weszły w życie. UPC Polska Sp. z o.o. nie przekazywała i nie przekazuje danych osobowych swoich Abonentów Poczcie Polskiej w celu pobierania opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Co rozumiemy przez „Dane osobowe”?

Z myślą o zachowaniu wysokich standardów ochrony prywatności stosujemy szeroką interpretację pojęcia Danych osobowych, które definiujemy jako dane, które dotyczą każdej osoby fizycznej, w tym pracownika lub konsumenta, obejmujące między innymi imię, nazwisko, adres, datę urodzenia i historię płatności. W odniesieniu do naszych klientów korzystających z usług internetowych oraz dekoderów STB, Dane osobowe obejmują także informacje o ruchu, lokalizacji oraz adresach IP.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Ze względu na charakter naszych usług i produktów możemy gromadzić następujące Dane osobowe pod warunkiem powiadomienia lub uzyskania zgody klienta w stosownych przypadkach:

 • Dane kontaktowe, tj. informacje umożliwiające identyfikację i kontakt z klientem. Te informacje obejmują imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwę użytkownika i hasło, datę urodzenia, płeć, preferencje językowe, szczegóły dostaw, a także inne Dane kontaktowe pozyskiwane bezpośrednio od klienta.
 • Informacje o koncie, tj. informacje, które nam Państwo przekazują, aby korzystać z naszych usług, takie jak informacje o koncie bankowym, adres do faktury oraz informacje przekazywane przez Państwa w przypadku udziału w konkursach albo kontaktowania się z nami w celu uzyskania informacji o naszych produktach i usługach.
 • Informacje o usługach, tj. informacje niezbędne do świadczenia Państwu naszych usług, na przykład model i numer seryjny dekodera STB, wersja oprogramowania, identyfikator karty smartcard, adres IP/MAC oraz rodzaj pakietu usług.
 • Ogólne informacje o użytkowaniu, tj. informacje generowane przez Państwa podczas korzystania z naszych produktów i usług, przykładowo korzystania z naszych usług telefonicznych, internetowych i telewizyjnych , odwiedzania naszych stron internetowych, korzystania z usługi na żądanie (zwanej dalej „VOD”) albo przeglądania menu telewizyjnego bądź katalogu VOD.
 • Inne dane osobowe, tj. informacje, które możemy uzyskać zgodnie z obowiązującymi przepisami z ogólnie dostępnych źródeł albo agencji analiz zdolności kredytowej. Możemy także gromadzić przekazywane przez Państwa Dane osobowe innych osób, na przykład gdy kupują Państwo nasze produkty jako prezent dla innej osoby.

 

Dla użytkowników usług Horizon oraz Horizon Go:

 • Informacje o preferencjach oglądania czyli informacje, dotyczące oglądanych przez Państwa programów telewizyjnych, audiowizualnych usług medialnych na żądanie oraz nagrywanych audycjach, przetwarzane przez UPC w przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na aktywowanie funkcjonalności „Polecane” przy pierwszej instalacji usługi. Więcej szczegółów na temat udzielenia zgody na korzystanie z funkcjonalności „Polecane” można znaleźć w części pt. „Jak aktywować i rezygnować ?”. Dla aplikacji Horizon Go użytkownik potwierdza zgodę na aktywowanie funkcjonalności Polecane poprzez logowanie się do usługi.
 • Informacje o Państwa treściach własnych dotyczą plików multimedialnych przechowywanych na Państwa kompatybilnych urządzeniach, w przypadku gdy aktywowali Państwo kreator konfiguracji sieci domowej. Warunkiem przetwarzania informacji o treściach własnych jest uzyskanie Państwa uprzedniej zgody. Szczegóły dotyczące działania kreatora znajdziecie Państwo w części pt. „Co z treściami własnymi użytkownika?”.

 

Do czego wykorzystujemy Dane osobowe?

Gromadzimy informacje o klientach ze względu na charakter naszych usług i produktów. Zależy nam, aby nasze produkty i usługi były proste, spersonalizowane i niezawodne. Nieustannie szukamy sposobów udoskonalania naszych usług i produktów oraz maksymalnego dopasowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb. Dane osobowe gromadzimy w następujących celach (pod warunkiem powiadomienia lub uzyskania zgody klienta w stosownych przypadkach):

 • Aby dostarczać produkty i świadczyć usługi. Wykorzystujemy Dane kontaktowe, Informacje o koncie użytkownika oraz Informacje o usługach, aby kształtować i dostarczać nasze usługi i produkty, a także w celach administracyjnych i do zarządzania konkursami adresowanymi do naszych użytkowników. Czynności te obejmują świadczenie usług, wsparcie techniczne, aktualizację sprzętu i oprogramowania, fakturowanie, pobieranie opłat oraz sprawdzanie zdolności kredytowej.

 • Aby udoskonalać nasze produkty i usługi. Możemy wykorzystywać Ogólne informacje o użytkowaniu do identyfikacji obszarów wymagających udoskonaleń. Przykładowo intensywne korzystanie z określonego gatunku VOD może doprowadzić do poszerzenia oferty danego gatunku filmów. Możemy także przeprowadzać badania rynkowe, aby ulepszyć nasze obecne usługi, a także opracować nowe produkty zgodnie z potrzebami naszych klientów.

 • Aby prezentować nowe produkty i usługi. Możemy się z Państwem kontaktować odnośnie planowanych unowocześnień naszych produktów i usług oraz promocji, które mogą Państwa zainteresować. Prosimy zapoznać się z sekcją „Jak aktywować i rezygnować?”, gdzie wyjaśniamy, jak można zaktualizować swoje preferencje odnośnie powiadamiania o produktach i usługach.

 • Aby umożliwić zakup towarów i usług od naszych Partnerów handlowych. Podczas korzystania z naszych produktów i usług, mogą pojawiać się na ekranie telewizora lub stronach internetowych oferty specjalne, które umożliwiają zakup towarów i usług od naszych partnerów, na przykład reklamodawców, dostawców aplikacji albo sklepów z aplikacjami (zwanych dalej „Partnerami handlowymi”). Jeżeli zdecydują się Państwo skorzystać z ich oferty albo przeprowadzić transakcję zakupu, możemy zebrać i przekazać odpowiednie Dane osobowe naszemu Partnerowi handlowemu, który sponsoruje daną promocję lub proponuje transakcję. Informacje zostaną zgromadzone i udostępnione przez UPC jedynie po potwierdzeniu przez Państwa zainteresowania ofertą. Oprócz dostarczenia usługi lub produktu Partnerzy handlowi mogą także wykorzystywać Dane osobowe do przesyłania Państwu innych informacji, którymi mogą być Państwo zainteresowani. Wykorzystanie Danych osobowych przez Partnerów handlowych będzie podlegać ich polityce prywatności, z którą należy się zapoznać.

 • Aby zarządzać naszą wydajnością. Możemy wykorzystywać Dane osobowe do zbierania opinii np. o naszych produktach i usługach, pracy naszego Działu Obsługi Klienta oraz wydajności naszych służb konserwatorskich. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy wykorzystywać informacje związane z Państwa użytkowaniem i dostępem do naszych produktów i usług w celu zarządzania ruchem, obsługą klienta oraz zapobiegania i wykrywania oszustw. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także monitorować i nagrywać komunikację z Państwem, w tym korespondencję e-mail oraz rozmowy telefoniczne, aby zapewnić odpowiednią jakość usług oraz zachować informacje o zamówionych produktach i usługach.

 • Aby wypełnić nasze zobowiązania prawne. Możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia Danych osobowych na żądanie uprawnionych organów ochrony porządku publicznego. Dane te mogą zostać udostępnione bez Państwa zgody i wiedzy i bez uprzedniego powiadomienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania legalności żądania przez organy ochrony porządku publicznego dostępu do Danych Osobowych.

 • Inne zastosowania. W celach badawczych lub innych uzasadnionych celach biznesowych możemy wykorzystywać anonimowe lub zbiorcze informacje do opracowywania raportów i analiz dotyczących rodzajów treści i/lub reklam, które są oglądane lub pomijane.

Dla użytkowników usług Horizon oraz Horizon Go:

 • Aby móc polecać Państwu dedykowane treści dzięki funkcjonalności „Polecane”. W ramach usług Horizon i Horizon Go możemy wykorzystywać Informacje o preferencjach oglądania, aby polecać Państwu interesujące programy oraz powiadamiać Państwa o dedykowanych promocjach. Funkcjonalność „Polecane” może zostać aktywowana, jeśli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie informacji o preferencjach oglądania. W przypadku treści dla dorosłych Państwa Dane osobowe mogą być przetwarzane jedynie do celów rozliczeniowych VOD. Nie wykorzystujemy informacji o preferencjach oglądania w zakresie treści dla dorosłych. Aby dowiedzieć się więcej, prosimy zapoznać się z częścią „Jak aktywować i rezygnować?”.

 

Komu możemy udostępniać Dane osobowe?

UPC pragnie chronić Dane osobowe. W celu świadczenia naszych usług i dostarczania produktów możemy w stosownych przypadkach udostępniać Dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pod warunkiem uprzedniego poinformowania lub uzyskaniu zgody klienta, stronom trzecim, w tym stronom trzecim z krajów spoza Unii Europejskiej i Szwajcarii, gdzie przepisy dotyczące ochrony prywatności różnią się od przepisów Unii Europejskiej i Szwajcarii.

 • Spółki z grupy Liberty Global. Możemy udostępniać Państwa Dane osobowe spółkom dominującym, spółkom zależnym i innym spółkom znajdującym się pod wspólną kontrolą (zwanym dalej łącznie „Spółkami stowarzyszonymi”). W takim przypadku będziemy wymagali od naszych Spółek stowarzyszonych przestrzegania postanowień niniejszej Polityki.

 • Pracownicy UPC. Ograniczamy dostęp do Państwa Danych osobowych, do wybranej grupy upoważnionych pracowników. Pracownicy ci mają dostęp do tych danych w celu należytego wykonania obowiązków i tylko wtedy, gdy jest to niezbędne.

 • Partnerzy handlowi. Gdy zdecydują się Państwo wziąć udział w ofertach specjalnych albo transakcjach zapewnianych przez naszych Partnerów handlowych, w stosownych przypadkach możemy udostępniać Państwa Dane osobowe takim Partnerom Handlowym. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Do czego wykorzystujemy Dane osobowe?”

 • Nabywca naszej spółki. Jeżeli inna spółka nabędzie UPC albo nabędzie aktywa UPC, które składają się z albo obejmują Państwa Dane osobowe, spółka ta stanie się posiadaczem Danych osobowych zgromadzonych przez UPC i przejmie prawa i obowiązki dotyczące Państwa Danych osobowych, zgodne z postanowieniami niniejszej Polityki.

 • Inne strony trzecie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Dane osobowe zaufanym stronom trzecim, jeżeli udostępnienie tych danych jest niezbędne do świadczenia naszych usług i dostarczania produktów (np. obsługi klienta) oraz partnerom zaangażowanym przez UPC w celu zapewnienia nam usług i produktów. W takich przypadkach wymagamy od takich stron trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Dane osobowe agencjom analizującym zdolność kredytową oraz firmom windykacyjnym. Mogą zaistnieć przypadki, kiedy będziemy prawnie zobowiązani do udostępnienia Danych osobowych organom władzy lub innym stronom trzecim.

Jak chronimy Dane osobowe?

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa prywatność i podjęliśmy stosowne kroki na drodze do jej ochrony. Wyznaczyliśmy osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo naszej sieci, infrastruktury oraz systemów informacyjnych. Wdrożyliśmy rozwiązania chroniące Dane osobowe, które obejmują zabezpieczenia techniczne oraz odpowiednie zasady, w zależności od oferowanej lub świadczonej klientowi usługi lub dostarczanego produktu. Rozwiązania te mogą obejmować między innymi hasła dostępu, szyfrowanie, ochronę antywirusową, zapory sieciowe, wykrywanie włamań i nieprawidłowości oraz kontrolę dostępu naszych pracowników.

Jak długo przechowujemy Dane osobowe?

Przechowujemy Dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne, aby zrealizować cele, dla których te Dane osobowe zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy wymagają ich dłuższego przechowywania.

Jak aktywować?

Po uzyskaniu Państwa wcześniejszej zgody możemy się z Państwem kontaktować za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. poprzez e-mail, SMS lub telefon w celu zaoferowania usług, które mogą Państwa zainteresować.

Dla usług Horizon:

Horizon.

Podczas instalowania usługi Horizon ma dekoderze, poprosimy Państwa o wyrażenie zgody na aktywacje funkcjonalności „Polecane” w celu przetwarzania Informacji o preferencjach oglądania, abyśmy mogli polecać Państwu interesujące programy oraz powiadamiać Państwa o dedykowanych promocjach. W dowolnej chwili korzystania z usługi Horizon mogą Państwo wyłączyć funkcjonalność „Polecane” za pośrednictwem menu ustawień dekodera Horizon. W takim przypadku nie będą Państwo informowani o interesujących treściach ani dedykowanych promocjach. Rezygnacja spowoduje usunięcie Informacji o preferencjach oglądania, które były przetwarzane w ramach funkcjonalności „Polecane”.

Horizon Go.

Podczas pierwszego logowania do usługi Horizon Go na urządzeniu stacjonarnym (komputer, laptop) poprosimy Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie Informacji o preferencjach oglądania na potrzeby funkcjonalności „Polecane”.

W przypadku korzystania z usługi Horizon Go na urządzeniach przenośnych (tablet, telefon) udzielają Państwo zgody na przetwarzanie Informacji o preferencjach oglądania logując się do usługi.

W związku z tym, iż funkcjonalność „Polecane” jest integralną częścią usługi Horizon Go brak zgody na przetwarzanie informacji o preferencjach oglądania oznacza brak możliwości korzystania z usługi. W takim przypadku powinni Państwo nie rozpoczynać korzystania z usługi albo odpowiednio zaprzestać korzystania z usługi Horizon Go.

Co z treściami własnymi użytkowników?

Korzystanie z usługi Horizon zapewnia możliwość połączenia sieci domowej użytkowników z dekoderem Horizon. Używając kreatora konfiguracji sieci domowej, wyrażają Państwo zgodę na połączenie swojej sieci domowej z dekoderem Horizon. Dekoder Horizon stworzy indeks plików multimedialnych przechowywanych na Państwa urządzeniach kompatybilnych z dekoderem Horizon. Gdy będzie to możliwe, pliki multimedialne udostępnione w ramach sieci domowej zostaną wzbogacone o okładki oraz informacje o treści. Funkcja połączenia z siecią domową może być włączana/wyłączana w dowolnej chwili za pośrednictwem menu ustawień dekodera Horizon. Wyłączenie kreatora konfiguracji sieci domowej spowoduje usunięcie stworzonego przez dekoder Horizon indeksu plików multimedialnych. Zastrzegamy, że nie wykorzystujemy informacji o przechowywanych treściach własnych na potrzeby funkcjonalności „Polecane”.

Co z plikami cookie?

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to niewielkie informacje tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na komputerze lub urządzeniu mobilnym(smartfonie lub tablecie), które gromadzą dane takie jak rodzaj przeglądarki, system operacyjny, odwiedzone strony internetowe, godziny odwiedzin, oglądane treści, oglądane reklamy oraz inne informacje o strumieniu danych.

Po co korzystamy z plików cookie?

Wykorzystujemy pliki cookie, aby dopasować nasze strony internetowe do Państwa indywidualnych potrzeb, świadczyć lepsze, bardziej spersonalizowane usługi. Pliki cookie pozwalają nam także monitorować ruch na naszych stronach internetowych, w tym odwiedzane podstrony, liczbę odwiedzających oraz ścieżki ruchu.

Jak wykorzystujemy pliki cookie?

Korzystamy z usług partnerów handlowych do prezentowania naszych reklam albo innych treści na naszej stronie internetowej albo innych stronach, które wyświetlają reklamy UPC. Partnerzy wykorzystują pliki cookie, znaczniki nawigacyjne oraz podobne technologie na Państwa komputerze, telefonie albo innym urządzeniu, aby prezentować reklamy lub treści dopasowane do Państwa indywidualnych zainteresowań, zgodnie z profilem zbudowanym w trakcie przeglądania niniejszej strony albo innych odwiedzanych stron. Korzystanie z plików cookie, znaczników nawigacyjnych oraz podobnych technologii przez naszych partnerów podlega ich własnej polityce prywatności, a nie Polityce prywatności UPC.

Jak włączyć/wyłączyć obsługę plików cookie?

Obsługę plików cookie na swoim komputerze, telefonie komórkowym albo innym urządzeniu można włączyć lub wyłączyć. Większość przeglądarek internetowych umożliwia akceptowanie lub blokowanie konkretnych plików cookie lub ich rodzajów, a także blokowanie lub usuwanie wszystkich plików cookie. Zależy to od danej przeglądarki internetowej. Aby skorzystać z tej funkcji, należy zapoznać się z instrukcją obsługi danej przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że ograniczenie lub blokowanie plików cookie może mieć negatywny wpływ na korzystanie z wielu stron internetowych.

Pliki cookie a usługa Horizon Go

W przypadku usługi Horizon Go, plik cookie wykorzystujemy:

 • w ustawieniach językowych, aby zapamiętać preferencje językowe użytkowników usługi;
 • w ustawieniach sesji i logowania. Te ustawienia wykorzystujemy, aby identyfikować unikalnych użytkowników, odwiedzających usługę. W przypadku zalogowania się do usługi, dzięki plikom cookie, serwis pamięta na przykład indywidualne ustawienia użytkownika. Pliki cookie, pozwalają na bezpieczne przeglądanie serwisu;
 • do poprawy funkcjonalności serwisu. Dzięki plikom cookie możemy dokładniej badać zachowanie użytkowników w danych sekcjach i przez to wprowadzać udoskonalenia i poprawki w serwisie. Dane te są zbierane anonimowo

W przypadku zablokowania plików cookie, korzystanie z niektórych funkcji serwisu może być ograniczone lub też niemożliwe.

Co z aplikacjami podmiotów trzecich?

W ramach usługi Horizon mogą Państwo uzyskać dostęp do aplikacji podmiotów trzecich za pośrednictwem Platformy Aplikacji Horizon. Korzystając z tej Platformy, przyjmujecie Państwo do wiadomości, że UPC nie ponosi odpowiedzialności za aplikacje dostarczane przez podmioty trzecie. Takie aplikacje dostarczane przez podmioty trzecie podlegają ich własnej polityce prywatności, z którą należy się uważnie zapoznać. Przestrzegamy przed podawaniem jakichkolwiek informacji osobowych lub poufnych (na przykład numeru PESEL lub karty kredytowej), chyba że pochodzą z zaufanego źródła.

Jakie są Państwa prawa?

Mają Państwo prawo do usunięcia lub aktualizacji niepełnych, niepoprawnych, niewłaściwych i nieaktualnych Danych osobowych. Jeżeli uważają Państwo, że dotyczące Państwa informacje, które posiadamy są niepełne, niepoprawne, niewłaściwe lub nieaktualne, prosimy nas o tym powiadomić, a my wprowadzimy niezbędne poprawki lub usuniemy nieprawidłowe informacje w okresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy.

Mają Państwo prawo do informacji, jakie dotyczące Państwa Dane osobowe zgromadziliśmy.

Mają Państwo także prawo zażądać od nas, abyśmy zaprzestali przetwarzania Państwa Danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać od nas bezpośrednich informacji marketingowych lub telefonów z ofertami, prosimy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta. Z Działem Obsługi Klienta można się skontaktować poprzez zakładkę „Kontakt” na naszej stronie internetowej.

Należy pamiętać, że w przypadku rezygnacji lub zażądania od nas zaprzestania przetwarzania Państwa Danych osobowych, może się zdarzyć, że nie będziemy mogli dalej świadczyć Państwu usług i dostarczać produktów.

Jak można się z nami skontaktować odnośnie do niniejszej Polityki?

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek uwagi lub pytania dotyczące niniejszej Polityki albo chcą Państwo uzyskać wgląd w zgromadzone przez nas Dane osobowe, prosimy skontaktować się nami pod adresem politykaprywatnosci@upc.pl

Warszawa, 15 marca 2017 r.