REGULAMIN
szczegółowy świadczenia usług komórkowych przez UPC Polska Sp. z o.o.

§ 1.

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy „Regulamin szczegółowy świadczenia usług komórkowych”, zwany dalej Regulaminem szczegółowym, określa szczegółowe zasady świadczenia przez Dostawcę usług usługi telefonii komórkowej oraz usług wykorzystujących transmisję danych w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych i jest integralnie związany z „Regulaminem ogólnym świadczenia usług telekomunikacyjnych przez UPC Polska Sp. z o.o.” (zwanym dalej Regulaminem ogólnym). 
 2. Definicje i zasady generalne określone w Regulaminie ogólnym mają bezpośrednie zastosowanie w niniejszym Regulaminie szczegółowym, chyba że z treści niniejszego Regulaminu szczegółowego wyraźnie wynika inaczej. 
 3. Odniesienie do Umowy Abonenckiej w niniejszym Regulaminie szczegółowym dotyczy Umowy Abonenckiej w zakresie usługi komórkowych.
 
§ 2.
Definicje
 
Ilekroć w Regulaminie szczegółowym użyto podanych niżej słów lub zwrotów pisanych z wielkiejlitery, należy je rozumieć w podanym poniżej znaczeniu:
 1. Aktywacja – czynności, w wyniku których następuje uruchomienie świadczenia usługi w Urzą-dzeniu Abonenckim umożliwiające Abonentowi rozpoczęcie korzystania z Usług;
 2. Karta SIM – karta mikroprocesorowa, umożliwiająca dostęp do Usług świadczonych za pośrednictwemSieci Partnera, przekazywana Abonentowi w ramach Opłaty za Aktywację Karty SIM;
 3. Kod PIN – indywidualny kod cyfrowy stosowany do zabezpieczenia dostępu do Karty SIM;
 4. Kod PUK – indywidualny kod cyfrowy znoszący blokadę Kodu PIN;
 5. Limit wartości Usług – ograniczenie wartości Usług inicjowanych za pomocą danej Karty SIM,stosowane dla zapewnienia ochrony interesów Abonenta (kontrola kosztów), którego przekroczenieuprawnia Dostawcę usług do wstrzymania świadczenia na rzecz Abonenta Usługi(oprócz bezpłatnych połączeń wychodzących do numerów alarmowych i służb ustawowopowołanych do niesienia pomocy w ramach usługi telefonii komórkowej);
 6. Numer telefoniczny – numer służący do identyfikacji Karty SIM działającej w UrządzeniuAbonenckim w sieciach telekomunikacyjnych;
 7. Sieć Partnera - sieć telekomunikacyjna podmiotu, z którym Dostawca usług zawarł umowęo współpracy i udostępnieniu sieci;
 8. Urządzenie Abonenckie – urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do współpracy z KartąSIM, np. komórkowy aparat telefoniczny, zgodne z zasadniczymi wymogami i z normamieuropejskimi i w tym zakresie dopuszczone do używania;
 9. Usługi komórkowe albo (na potrzeby niniejszego Regulaminu szczegółowego) Usługi – świadczoneprzez Dostawcę usług, na podstawie Umowy Abonenckiej i z wykorzystaniem KartySIM, usługi telekomunikacyjne w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

 

§ 3.

Warunki świadczenia Usługi

 

 1. Dostawca usług świadczy Usługi za pośrednictwem Sieci Partnera oraz w zakresie istniejącychmożliwości technicznych.
 2. Podczas uzyskiwania przez Abonenta połączeń w sieciach telekomunikacyjnych innychoperatorów, jakość świadczonych usług z przyczyn niezależnych od Dostawcy usług możebyć inna niż w Sieci Partnera.
 3. W zakresie Umowy Abonenckiej, Dostawca usług w szczególności zapewnia dostęp do następującychUsług:
  1) usługi połączeń telefonicznych (do krajowych i zagranicznych sieci telefonii stacjonarneji komórkowej, roaming);
  2) usługi transmisji wiadomości SMS oraz MMS;
  3) przesyłanie treści multimedialnych;
  4) usługi transmisji danych, w tym dostęp do sieci Internet;
  5) pozostałe usługi określone w Cenniku.
 4. Aktualna lista krajów, dostępnych dla wykonywania połączeń międzynarodowych i roamingowych,w ramach Usług jest dostępna w Biurze Obsługi Klienta Dostawcy usług oraz na stronieinternetowej Dostawcy usług.
 5. Podczas uzyskiwania połączeń w sieciach telekomunikacyjnych innych operatorów, zasadydotyczące usług telekomunikacyjnych, w szczególności przetwarzanych danych, bezpieczeństwakomunikatów, jakości usług, a także zasady rozliczeń mogą być inne niż stosowaneprzez Dostawcę usług. Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za usługi zamawianeprzez Abonenta, świadczone przez inne podmioty poprzez Sieć Partnera lub w sieciach innychprzedsiębiorców telekomunikacyjnych.
 6. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Usług (np. usługi lokalizacyjne) wymaga stosowaniaprzez Abonenta odpowiednio przystosowanego do tego Urządzenia Abonenckiego.Dostawca usług nie odpowiada za ewentualne niepoprawne funkcjonowanie takiego rodzajuusług, w przypadku stosowania przez Abonenta nieodpowiedniego lub nieskonfigurowanegoUrządzenia Abonenckiego.

 

§ 3'

Szczegółowe postanowienia dotyczące dostępu do sieci Internet
w ramach Usług komórkowych**

 

 1. Prędkości transmisji danych pakietów taryfowych w ramach Usług komórkowych określone w Umowie Abonenckiej, Cenniku, Regulaminach Promocji oraz materiałach marketingowych Dostawcy usług są deklarowanymi oraz jednocześnie szacunkowymi maksymalnymi prędkościami możliwymi do osiągnięcia w Sieci Partnera.
 2. Szacunkowe maksymalne prędkości transmisji danych przedstawione są w poniższej tabeli:
 3. Szacunkowe maksymalne prędkości pobierania i wysyłania danych w technologiach mobilnych
  rodzaj technologii mobilnej szacunkowa maksymalna prędkość pobierania danych szacunkowa maksymalna prędkość wysyłania danych
  3G ( HSPA+DC) 37 Mb/s 6 Mb/s
  2G ( EDGE) 0,236 Mb/s 0,192 Mb/s
 4. Z uwagi na ograniczone i zmienne zasoby ruchomych publicznych sieci telefonicznych, prędkość transmisji danych w Sieci Partnera zależy między innymi od takich czynników, jak obciążenie stacji nadawczej, siły odbieranego sygnału stacji nadawczej, technologii, a także od warunków atmosferycznych. Z uwagi na powyższe czynniki, Dostawca usług nie może zagwarantować osiągnięcia maksymalnej prędkości transmisji danych w usłudze dostępu do internetu w ramach Usług komórkowych
 5. Na prędkości transmisji danych w ramach Usług komórkowych mogą mieć także wpływ następujące czynniki obiektywne, niezależne od Dostawcy usług lub występujące po stronie Abonenta:
  1) limity prędkości transmisji danych dostępnych w Urządzeniach Abonenckich; 2) interfejsy sieciowe;
  3) system operacyjny;
  4) rodzaj połączenia z Siecią;
  5) pozostałe usługi określone w Cenniku.
 6. Środki zarządzania ruchem stosowane w Sieci Partnera mają na celu zapewnienie maksymalnych, możliwych parametrów jakościowych usług. W Sieci Partnera odbywa się pomiar ruchu, prowadzony wewnątrz Sieci Partnera oraz na stykach do innych sieci, w tym sieci Internet. Sieć Partnera jest monitorowana przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Pomiary prowadzone są w celu zapobiegania grożącym przeciążeniom Sieci Partnera oraz rozdzielenia jej zasobów. Może to wpłynąć na prędkość transmisji danych dla poszczególnych Abonentów
 7. W Sieci Partnera stosowany jest automatyczny mechanizm regulacji ruchu zapobiegający przeciążeniom lub przekierowujący ruch w przypadku awarii dotyczących głównych systemów i urządzeń Partnera. Takie mechanizmy mogą mieć przejściowy wpływ na jakość świadczonych usług.
 8. Niższa prędkość transmisji danych może powodować ograniczenie korzystania z poszczególnych treści, aplikacji lub usług, w szczególności w następujących przypadkach:
  1) odtwarzania online treści video o wysokiej rozdzielczości;
  2) korzystania z treści, aplikacji lub usług wymagających prędkości zbliżonej do maksymalnej;
  3) jednoczesnego korzystania z innych treści, aplikacji lub usług.
 9. Środki zarządzania ruchem stosowane w Sieci Partnera nie wpływają na prywatność oraz ochronę danych osobowych abonenta. Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się tylko na zasadach określonych w przepisach prawa, jeśli takie przetwarzanie jest niezbędne i proporcjonalne do osiągnięcia celów określonych niniejszym paragrafie.
 10. W przypadku wystąpienia stałych lub regularnie powtarzających się rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem usług internetowych na rzecz Abonentów będących konsumentami, a wykonaniem usług opisanym w niniejszym paragrafie, Abonentowi przysługują uprawnienia przewidziane w §36-37 oraz postanowieniach Rozdziału XI Regulaminu ogólnego.

 

§ 4.

Aktywacja Usługi

 

 1. Aktywacja Usługi polega na:
  1) przekazaniu Abonentowi Karty SIM wraz z Kodem PIN i Kodem PUK;
  2) wykonaniu niezbędnych czynności technicznych i organizacyjnych (w tym przypisanie doAbonenta parametrów identyfikacyjnych Karty SIM) dla rozpoczęcia korzystania z Usługiw zamówionym Pakiecie Taryfowym.
 2. Abonent zobowiązany jest do prawidłowego przygotowania Urządzenia Abonenckiego,a w  szczególności do umieszczenia w nim otrzymanej Karty SIM oraz zabezpieczenia znajdującychsię w Urządzeniu Abonenckim danych. Aktywacja Karty SIM przez Dostawcę usługnastąpi w terminie do 5 dni roboczych od momentu zawarcia Umowy Abonenckiej.
 3. W wyniku Aktywacji Usługi, Dostawca usług przydziela Abonentowi wolny Numer telefonicznyz puli numeracyjnej Dostawcy usług – chyba że Dostawca usług umożliwia Abonentowi wybórNumeru Telefonicznego na zasadach określonych w Cenniku lub w regulaminie promocji, alboAktywacja następuje w wyniku przeniesienia Numeru telefonicznego od innego przedsiębiorcytelekomunikacyjnego.

 

§ 5.

Zasady korzystania z Usług

 

 1. Dostawca usług określa w Cenniku Limit wartości Usługi i zasady jego stosowania.
 2. Dostawca usług uprawniony jest do wstrzymania świadczenia na rzecz Abonenta Usług poprzekroczeniu przez niego Limitu wartości Usługi.
 3. W przypadku osób będących Abonentami Dostawcy usług przez okres min. 3 miesięcy, Dostawcausług ma prawo odmówić aktywacji usługi roamingu na rzecz Abonenta, który zalegaaktualnie z opłatami na rzecz Dostawcy usług.
 4. W przypadku osób nie będących Abonentami Dostawcy usług oraz niespełniających warunku,o którym mowa w pkt. 3, Dostawca usług ma prawo odmówić aktywacji usługi roamingu narzecz Abonenta, do momentu przedstawienia przez Abonenta odpowiedniego zabezpieczeniastosowanego przez Dostawcę usług.
 5. Abonent zobowiązany jest do:
  1) używania Karty SIM oraz Urządzeń Abonenckich zgodnie z Umową Abonencką orazobowiązującymi przepisami;
  2) nie używania w powiązaniu z Kartą SIM urządzeń nie spełniających obowiązujących normlub przepisów (np. nie spełniających zasadniczych wymagań);
  3) nie używania Karty SIM w urządzeniach, których zadaniem jest kierowanie ruchu telekomunikacyjnegopomiędzy Siecią i innymi sieciami telekomunikacyjnymi (typu FCT z ang. FixedCellular Terminal), pod rygorem możliwości przerwania dostarczania sygnału przez Dostawcęusług lub natychmiastowego wypowiedzenia Umowy Abonenckiej przez Dostawcę usług.
 6. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania powodujące narażenieDostawcy usług na szkodę, co może spowodować (oprócz dochodzenia odszkodowania nazasadach ogólnych) wstrzymanie świadczenia Usług lub rozwiązanie Umowy Abonenckiejw zakresie Usług ze skutkiem natychmiastowym.
 7. Po zakończeniu Umowy Abonenckiej, Abonent nie jest zobowiązany do zwrotu Karty SIMDostawcy usług.
 8. Abonent powinien korzystać z Usług oraz posługiwać się Urządzeniem Abonenckim w sposóbniepowodujący zakłóceń w działaniu Sieci oraz sieciach innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych,a w szczególności nie powinien dołączać do Sieci/używać Karty SIM za pomocąurządzeń niespełniających wymogów wynikających z obowiązującego prawa lub norm.
 9. Abonent zgadza się, aby jego dane (zarówno osobowe jak i objęte tajemnicą telekomunikacyjną),a w szczególności przedzielony mu Numer telefoniczny i położenie Urządzenia Abonenckiegobyły przekazywane podmiotom świadczącym usługi w Sieci Partnera lub poprzez Sieć Partnera,w stopniu niezbędnym do świadczenia zamawianych przez Abonenta usług.
 10. Abonent zobowiązany jest niezwłocznie telefonicznie poinformować Dostawcę usług (nanumer Biura Obsługi Klienta) o utracie, zagubieniu lub kradzieży Karty SIM. Za skutki wynikającez używania przez osoby trzecie utraconej, zagubionej lub skradzionej Karty SIM, spowodowanenie zgłoszeniem tego faktu do Dostawcy usług, wyłączną odpowiedzialność ponosi Abonent.Przyjęcie zgłoszenia przez Dostawcę usług następuje po identyfikacji Abonenta.
 11. Dostawca usług na podstawie informacji Abonenta opisanej w pkt. 9 ma prawo wstrzymaćświadczenie Usługi, nie przerywając naliczania opłat abonamentowych.
 12. Abonent powinien utrzymywać w poufności Kod PIN oraz Kod PUK. Za skutki wynikającez ujawnienia Kodu PIN lub Kodu PUK wyłączną odpowiedzialność ponosi Abonent.
 13. Dostawca usług nie zapewnia możliwości czasowego zawieszenia Usług.
 14. Dostawca usług lub podmioty działające w jego imieniu mogą włączyć się do trwającegopołączenia, jeżeli jest to niezbędne do usunięcia awarii, zakłóceń lub w innym celu związanymz utrzymaniem sieci telekomunikacyjnej, dostarczaniem Usługi, lub w związku z realizacjąobowiązków prawnych pod warunkiem zasygnalizowania tego faktu Abonentowi.
 15. Numer abonencki może być zmieniony odpłatnie na życzenie Abonenta, gdy jest to techniczniemożliwe.
 16. Abonent może żądać zmiany przydzielonego numeru jeżeli wykaże, że korzystanie z nadanegonumeru jest uciążliwe.
 17. W sytuacjach przewidzianych prawem, Dostawca usług może dokonać zmiany numeru abonenckiegopo uprzednim zawiadomieniu Abonentów o planowanej zmianie numerów orazo ich nowych numerach co najmniej jednej miesiąc przed zamierzonym terminem zmiany.
 18. Dostawca usług: *
  1) zapewnia Abonentowi możliwość bieżącej kontroli stanu wyczerpania pakietu transmisjidanych poprzez złożenie stosownego zapytania za pomocą wiadomości SMS, oraz
  2) informuje Abonenta o wyczerpaniu pakietu transmisji danych niezwłocznie po wyczerpaniu,za pomocą wiadomości SMS.
 19. Wyczerpanie pakietu transmisji danych może powodować ograniczenie lub brak dostępu do treści, aplikacji lub usług w szczególności tych, które wymagają wyższej prędkości niż dostępna dla Abonenta po wyczerpaniu limitu.**

 

§ 6.

Postanowienia końcowe

 

 1. Dostawca usług informuje niniejszym Abonenta, że Urządzenie Abonenckie stosowane dokorzystania z Usług może wpływać, na warunkach zawartych w instrukcji obsługi UrządzeniaAbonenckiego, na poprawność funkcjonowania innych urządzeń elektrycznych, elektronicznych,telekomunikacyjnych, medycznych lub mechanicznych znajdujących się w zasięguoddziaływania Urządzenia Abonenckiego. Dostawca usług zaleca stosowanie się Abonentado instrukcji obsługi Urządzenia Abonenckiego.
 2. Usługa nie jest związana ani z Lokalem ani z Zakończeniem Sieci w rozumieniu Regulaminuogólnego.
 3. Niniejszy Regulamin szczegółowy wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2012r.
 
* Zapis obowiązuje od 22 czerwca 2013r
** Zmiany zatwierdzone przez Zarząd UPC Polska Sp. z o.o. uchwałą z 30 listopada 2016 r