Umowa o świadczenie usług

Jeżeli chcesz pobrać dokument w wersji PDF, kliknij tutaj

 
 

Egzemplarz dla UPC

Umowa o świadczenie usług

Numer identyfikacyjny:

zawarta w dniu r. w pomiedzy:

UPC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 171, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000273136, kapitał zakładowy 709 959 500 zł, NIP 526-24-61-791, reprezentowaną przez Przedstawiciela Dostawcy usług, zwaną dalej Dostawcą usług, a:

, PESEL nr dow. osob / nr paszportu

zwanym dalej Abonentem

Adres Zakończenia Sieci: .

Wykaz świadczonych usług
Kategoria Nazwa usługi Okres Zobowiązania Opłaty abonamentowe
Telewizja
Internet
Telefon
Usługi komórkowe
Usługi przyznane na próbę
Kategoria Nazwa usługi Okres Zobowiązania Opłaty abonamentowe
Telewizja
Internet
Telefon
Podsumowanie opłat jednorazowych
Nazwa usługi Opłata
Opłata za instalację

Wartość przyznanych Abonentowi Ulg oraz dodatkowe informacje związane z promocyjnym świadczeniem Usług na rzecz Abonenta zostały określone w warunkach promocji załączonych do Umowy Abonenckiej.

Egzemplarz dla UPC

Umowa o świadczenie usług

Informacje dodatkowe
Nazwa usługi Opis
Numer telefonu stacjonarnego UPC
Numer telefonu komórkowego UPC
Numer Karty SIM
Nazwa usługi Opis
Numer telefonu stacjonarnego UPC
Numer telefonu komórkowego UPC
Numer Karty SIM

Potwierdzam odbiór Kart SIM o powyżej wymienionych numerach.

Czas trwania umowy

Umowa Abonencka została zawarta na czas nieokreślony z Okresem Zobowiązania określonym powyżej, w części "Wykaz świadczonych Usług"

Oświadczenie abonaneta

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez UPC Polska Sp. z o.o. poniższych danych w celach kontaktowych związanych z zawarciem i realizacją Umowy Abonenckiej.

Telefon kontaktowy: E-mail:

Czy możemy wysyłać na wskazany e-mail potwierdzenia lub zawiadomienia dotyczące zmiany warunków Umowy Abonenckiej, Regulaminu lub Cennika oraz informacje o zmianie nazwy, adresu lub siedziby UPC z pominięciem komunikacji papierowej?

Czy zgadza się Pan/i na otrzymywanie komunikacji marketingowej od UPC za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, np. ofert promocyjnych dot. usług, produktów UPC lub zaproszeń do udziału w konkursach?

Czy zgadza się Pan/i na wystawianie i udostępnianie przez UPC Rachunków w formie elektronicznej? Wiadomość zawierająca Rachunek zostanie każdorazowo przesłana na wskazany adres e-mail.

Abonent oświadcza, że został poinformowany o możliwości korzystania z usług alternatywnego dostawcy roamingowego. Zmiana dostawcy usług w tym zakresie nie będzie wiązała się z żadnymi opłatami i powinna być dokonana w ciągu 1 dnia roboczego od zlecenia zmiany przez Abonenta. Szczegóły znajdują się na www.upc.pl.

Abonent oświadcza, że akceptuje postanowienia Umowy Abonenckiej oraz załączone warunki promocji. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności UPC udostępnianej na www.upc.pl oraz przy zawieraniu Umowy o świadczenie usług.

Egzemplarz dla UPC

Ogólne warunki umowy abonenckiej

Dla abonentów indywidualnych

1

 • Na podstawie niniejszej Umowy Abonenckiej Dostawca usług zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Abonenta Usług w Sieci Dostawcy usług.
 • Usługi świadczone są przez Dostawcę usług zgodnie z:
  • Regulaminem świadczenia usług przez UPC Polska Sp. z o.o. (zwanym dalej „Regulaminem”),
  • Cennikiem,
  • Wykazem Programów – w zakresie Usługi Telewizyjnej,
  • Parametrami technicznymi Usług Internetowych – w zakresie Usług Internetowych, oraz
  • Regulaminem szczegółowym świadczenia usług komórkowych przez UPC Polska Sp. z o.o. – w zakresie usług komórkowych,
  doręczonymi Abonentowi przy zawarciu Umowy Abonenckiej i stanowiącymi jej integralną część.
 • Postanowienia określające charakterystykę oraz sposób korzystania ze świadczonych usług oraz wykonywania Umowy Abonenckiej, wymagane przepisami art. 56 ust. 3 pkt. 6-8 i 10-21 ustawy Prawo Telekomunikacyjne, określone zostały w treści wskazanych wyżej regulaminów.
 • W zakresie odmiennie uregulowanym niniejszą Umową Abonencką postanowienia Regulaminu nie mają zastosowania.
 • W przypadku braku odmiennych zastrzeżeń pojęcia użyte w Umowie Abonenckiej mają znaczenie określone w Regulaminie.
 • W przypadku, kiedy w zakresie danej Usługi w dniu zawarcia Umowy Abonenckiej Abonent korzysta z Usługi na podstawie innej Umowy Abonenckiej, umowa ta ulega rozwiązaniu, chyba że Strony postanowią inaczej.
 • W przypadku gdy wraz z umową sprzedaży Urządzenia Abonent zawiera z UPC Polska Umowę Abonencką (umowę o świadczenie usług), i w związku z tym Abonent uzyskuje rabat lub inną korzyść dotyczącą umowy sprzedaży Urządzenia, związaną z zawarciem Umowy Abonenckiej, np. rozłożenie płatności na raty, wówczas taka umowa sprzedaży Urządzenia jest umową dodatkową w stosunku do Umowy Abonenckiej (dalej „Dodatkowa umowa sprzedaży”).

2

 • Opłata abonamentowa obejmuje:
  • stały dostęp do Sieci,
  • korzystanie z Usług przypisanych w Cenniku do danej opłaty abonamentowej,
  • obsługę serwisową, z wyłączeniem dodatkowo płatnych serwisów.
 • Zawarcie Umowy Abonenckiej w ramach promocji może wiązać się z przyznaniem Abonentowi ulgi w:
  • opłatach jednorazowych, lub
  • cenie zakupu Urządzenia Abonenckiego, lub
  • opłatach abonamentowych.
  W przypadku ulgi dotyczącej opłat abonamentowych, jej wysokość stanowi iloczyn miesięcy Okresu Zobowiązania oraz różnicy pomiędzy ceną Usługi w przypadku zawarcia Umowy Abonenckiej w ramach promocji a standardową ceną tej Usługi.
 • W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy Abonenckiej przez Abonenta lub przez Dostawcę usług z winy Abonenta przed upływem Okresu Zobowiązania, Abonent będzie zobowiązany do zapłaty kwoty w wysokości ulgi przyznanej Abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia rozpoczęcia świadczenia Usług do dnia rozwiązania Umowy Abonenckiej przed rozpoczęciem świadczenia Usług, chyba że przedmiotem ulgi jest telekomunikacyjne urządzenie końcowe.

3

 • Przyłączenie do Sieci lub rozpoczęcie świadczenia zamówionych Usług następuje w terminie ustalonym a Abonentem i wskazanym odpowiednio w Umowie Abonenckiej albo w przypadku zawarcia lub zmiany Umowy Abonenckiej na odległość, w potwierdzeniu zawarcia lub zmiany Umowy Abonenckiej.
 • W przypadku samodzielnej instalacji Usługi zgodnie z instrukcją otrzymaną od Dostawcy usług wraz ze Sprzętem, rozpoczęcie świadczenia Usług następuje z dniem doręczenia Abonentowi przesyłki zawierającej Sprzęt, w terminie ustalonym w sposób opisany w ust.1 powyżej.
 • W przypadkach, o których mowa w niniejszym paragrafie, rozpoczęcie świadczenia usług lub wprowadzenie zmian następuje w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odpowiednio zawarcia albo zmiany Umowy Abonenckiej.

4

 • Jeżeli Abonent nie zalega z żadnymi opłatami na rzecz Dostawcy usług, Dostawca usług umożliwia Abonentowi zmianę Pakietu Taryfowego świadczonego Abonentowi w ramach Usługi na inny Pakiet Taryfowy dostępny na danym terenie. W trakcie Okresu Zobowiązania dokonanie zmiany Pakietu Taryfowego możliwe jest jednak tylko wówczas, o ile przewidują to warunki promocji.
 • Jeżeli rozszerzenie zakresu Umowy Abonenckiej wymaga zainstalowania dodatkowego Sprzętu w Lokalu, postanowienia Regulaminu Rozdziału III stosuje się odpowiednio. Jeżeli rezygnacja z niektórych Usług wymaga zwrotu zainstalowanego Sprzętu w Lokalu, postanowienia §33 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 • Zasady określone w ustępach powyżej stosuje się odpowiednio do zamawiania i dokonywania zmiany usług dodatkowych, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących zamawiania Usług Interaktywnych, o których mowa w ust. 4 poniżej.
 • Abonent Usługi Telewizji Cyfrowej może zamówić Usługę Interaktywną, w tym usługę video na żądanie, zgodnie z instrukcją oraz zakresem opisanymi w odpowiedniej sekcji Menu poprzez wypełnienie oraz przesłanie Dostawcy usług za pomocą odpowiedniej sekcji Menu zamówienia określającego zamawianą Usługę Interaktywną. Zamawiając Usługę Interaktywną z obowiązkiem zapłaty, Abonent wyraża zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia i tym samym traci uprawnienie do odstąpienia od dokonanego zamówienia.
 • Dostawca usług umożliwia Abonentowi zmianę Lokalu, jeżeli Abonent nie zalega z opłatami na rzecz Dostawcy usług oraz wskazany przez Abonenta Lokal znajduje się w obrębie Sieci Dostawcy usług. Postanowienia rozdziału II, III oraz § 33 Regulaminu stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem iż zmiana Lokalu może zostać dokonana wyłącznie poprzez zawarcie aneksu do Umowy Abonenckiej lub zawarcie nowej Umowy Abonenckiej. Z tytułu zmiany Lokalu może być pobrana opłata określona w Cenniku.

5

 • Dostawca usług może umożliwić Abonentowi zmianę warunków Umowy Abonenckiej poza Biurem Obsługi Klienta albo na odległość, w szczególności telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej albo za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej Dostawcy usług.
 • Dostawca usług potwierdza Abonentowi fakt złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy Abonenckiej oraz jego zakresie i terminie wprowadzenia zmian w terminie ustalonym z Abonentem (ale nie później niż w ciągu jednego miesiąca od jego złożenia) lub informuje go o braku możliwości dokonania zmiany Umowy Abonenckiej. Abonent informowany jest o zmianie warunków Umowy Abonenckiej drogą elektroniczną, na trwałym nośniku, na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub adres elektroniczny podobnego środka porozumiewania się na odległość. W przypadku braku możliwości dostarczenia potwierdzenia drogą elektroniczną lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość lub na żądanie Abonenta, potwierdzenie zostanie doręczone w formie pisemnej.
 • Abonent, który dokonał zmian Umowy Abonenckiej w trybie, o którym mowa w ust. 1, może odstąpić od dokonanych zmian, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub drogą elektroniczną poprzez formularz elektroniczny udostępniony na stronie internetowej Dostawcy usług w terminie 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia zmian. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • W razie braku potwierdzenia Abonentowi faktu złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy Abonenckiej oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1, termin, w którym Abonent może odstąpić od dokonanej zmiany warunków Umowy Abonenckiej, wynosi 12 miesięcy i liczy się od dnia złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy Abonenckiej. Jeżeli jednak Abonent po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do 14 dni od dnia otrzymania tego potwierdzenia.
 • Jeżeli na żądanie Abonenta zmiana warunków Umowy Abonenckiej nastąpiła przed upływem terminu do skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od zmian warunków Umowy Abonenckiej, Abonent zobowiązany jest zapłacić, zgodnie z Cennikiem Dostawcy usług, za korzystanie z Usług do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

6

 • Dostawca usług uprawniony jest wypowiedzieć Umowę Abonencką w całości bądź w zakresie niektórych Usług lub Pakietów Taryfowych zawartą na czas nieokreślony bez Okresu Zobowiązania zgodnie z art. 365(1) kodeksu cywilnego, w trybie określonym w niniejszym paragrafie.
 • Dostawca usług uprawniony jest wypowiedzieć Umowę Abonencką zawartą na czas nieokreślony w Okresie Zobowiązania wyłącznie z ważnych przyczyn prawnych, technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych, przedstawiając Konsumentowi przyczynę wypowiedzenia, w trybie określonym w niniejszym paragrafie.
 • Z zastrzeżeniem szczegółowych zasad przewidzianych dla Umów Abonenckich zawieranych w ramach promocji, Abonent uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej bądź poszczególnych Usług lub Pakietów Taryfowych w trybie określonym w niniejszym paragrafie, wskazując wyraźnie Usługi lub Pakiety Taryfowe, których wypowiedzenie dotyczy. Postanowienia § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 • W przypadkach określonych w ust. 1-3 powyżej, wypowiedzenie Umowy Abonenckiej w całości lub części następuje z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień Okresu Rozliczeniowego następującego po Okresie Rozliczeniowym, w którym druga strona otrzymała oświadczenie o wypowiedzeniu. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Abonenckiej powinno być złożone na piśmie. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Abonenckiej powinno zawierać Numer Identyfikacyjny oraz imię i nazwisko Abonenta, adres miejsca zamieszkania i adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres miejsca zamieszkania, oraz numer identyfikacyjny PESEL. W przypadku częściowego wypowiedzenia Umowy Abonenckiej przez Dostawcę usług (to jest w zakresie niektórych tylko Usług), postanowienie § 7 ust. 5 stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem jednak wypowiedzenia telewizyjnych usług dodatkowych, zamówionych przez Abonenta w trybie opisanym w § 5 ust. 1 powyżej.
 • Abonentowi będącemu Konsumentem, który zawarł Umowę Abonencką w sposób określony w § 4 ust. 3 pkt. 2) i 3) Regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy, poprzez złożenie Dostawcy usług oświadczenia pisemnego lub drogą elektroniczną,

Egzemplarz dla UPC

Ogólne warunki umowy abonenckiej

Dla abonentów indywidualnych

poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej Dostawcy usług w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jeżeli na żądanie Abonenta rozpoczęcie świadczenia Usług ma nastąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Abonent w przypadku skorzystania z uprawnienia do odstąpienia, zobowiązany jest zapłacić za korzystanie z Usług świadczonych przez Dostawcę usług do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Usługi świadczone przed tą datą rozliczone zostaną zgodnie z Cennikiem Dostawcy usług. Abonent ponosi również bezpośrednie koszty zwrotu Sprzętu.

 1. Rozwiązanie Umowy Abonenckiej bez okresu wypowiedzenia może nastąpić w przypadkach określonych w § 31 Regulaminu.
 2. Jeżeli Dostawca usług dokona wymiany Sprzętu w przypadku, o którym mowa w § 12 ust. 2 Regulaminu, Abonentowi przysługuje, w terminie 30 dni od daty wymiany Sprzętu, prawo rozwiązania Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia. W razie skorzystania z powyższego uprawnienia przez Abonenta, Dostawcy usług nie przysługuje zwrot ulgi.
 3. Umowa Abonencka wygasa w przypadku:
  • powzięcia przez Dostawcę usług wiadomości o śmierci Abonenta,
  • ustania bytu prawnego Abonenta, chyba że wiąże się ono z przejęciem jego praw i obowiązków przez następcę prawnego, który przejmuje Abonenta, lub powstaje w wyniku jego podziału w trybie określonym w ustawie Kodeks spółek handlowych,
  • jeżeli w okresie 30 dni od dnia zawieszenia świadczenia Usług na podstawie § 31 ust. 1 Regulaminu nie ustaną przyczyny zawieszenia.

7
Zmiany warunków Umowy lub Regulaminu

 • Z zastrzeżeniem zmian Umowy Abonenckiej dokonanej na wniosek Abonenta, Dostawca usług jest uprawniony do zmiany warunków Umowy lub Regulaminu w Okresie Zobowiązania i poza Okresem Zobowiązania w przypadku:
  • zmiany wynikającej ze zmiany przepisów prawa (w tym zmian stawki podatku VAT stosowanej do usług objętych Umową), jak też w zakresie wynikającym z decyzji, zaleceń lub rekomendacji organów administracji wydanych w zakresie ich kompetencji bądź orzeczeń sądów,
  • stworzenia Abonentom możliwości skorzystania z produktów, usług lub aplikacji wprowadzanych do oferty Dostawcy usług,
  • zaprzestania nadawania objętego Umową kanału gwarantowanego w dotychczasowym kształcie przez jego nadawcę, przy czym Dostawca usług, w miarę istniejących możliwości, może świadczyć najbardziej zbliżony przedmiotowo produkt znajdujący się w jego aktualnej ofercie,
  • wypowiedzenia umowy o dostarczanie produktu (w tym kanału gwarantowanego), usługi lub aplikacji przez licencjodawcę z przyczyn nie leżących po stronie Dostawcy usług.
 • Dostawca usług jest nadto uprawniony do zmiany warunków Umowy lub Regulaminu w Okresie Zobowiązania i poza Okresem Zobowiązania, w przypadku rozszerzenia funkcjonalności świadczonych usług, bądź ograniczenia oferty Dostawcy usług na całości lub części obszaru działania Dostawcy usług polegającego na:
  • zaprzestaniu świadczenia usług w technologii bądź o parametrach nie odpowiadających standardom rynkowym uwarunkowanym aktualnym stanem rozwoju techniki;
  • zaprzestaniu świadczenia usług w określonej konfiguracji, spowodowanemu potrzebą ujednolicenia wachlarza produktów (w tym dostosowania warunków zawartych dotychczas Umów do aktualnej oferty Dostawcy usług);
  • ograniczeniu lub zaprzestaniu świadczenia określonych produktów (w tym kanału gwarantowanego), aplikacji lub usług celem dostosowania działalności Dostawcy usług do zmian otoczenia prawnego lub regulacyjnego bądź z uwagi na niskie zainteresowanie klientów lub utratę licencji.
  Zmiana warunków Umowy lub Regulaminu w przypadkach wskazanych w ust. 2 a)-c) powyżej polegała będzie, w miarę istniejących możliwości, na zamianie świadczonych usług na najbardziej zbliżone przedmiotowo produkty znajdujące się w aktualnej ofercie Operatora. W przypadku Umów Abonenckich w Okresie Zobowiązania, zmiana taka będzie możliwa wyłącznie w przypadku, jeżeli nie będzie wiązała się z uszczupleniem istotnych funkcjonalności świadczonych usług ani podwyższeniem uiszczanej przez Abonenta ceny.
 • Wprowadzane przez Dostawcę usług zmiany muszą pozostawać w związku z co najmniej jedną z przyczyn, wskazanych w ustępach poprzedzających, a zakres zmian powinien być adekwatny do tych przyczyn.
 • Dostawca usług obowiązany jest poinformować Abonenta o każdej proponowanej zmianie warunków Umowy lub Regulaminu z wyprzedzeniem co najmniej jednego Okresu Rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie doręczając ich treść na trwałym nośniku, w postaci odpowiadającej formie w jakiej zawarta została Umowa Abonencka, bądź o ile Abonent tego zażądał, na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub adres elektroniczny podobnego środka porozumiewania się na odległość albo na piśmie na wskazany adres korespondencyjny. Okres ten może być krótszy, jeżeli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Jeżeli konieczność wprowadzenia zmian Regulaminu lub Cennika następuje na skutek zmian prawa, powoduje obniżenie cen Usług lub dodanie nowej Usługi bądź wynika z Decyzji Prezesa UKE, zmiany takie podane zostaną przez Dostawce usług do publicznej wiadomości, poprzez publikację na stronie internetowej Dostawcy usług.
 • W razie braku akceptacji zmiany warunków Umowy lub Regulaminu, Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy. Abonent może złożyć pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy do dnia wejścia w życie zmiany. Brak pisemnego wypowiedzenia Umowy w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym oznacza akceptację zmiany przez Abonenta. W przypadku doręczenia takiego oświadczenia Umowa Abonencka ulegnie rozwiązaniu w dniu poprzedzającym zmianę Cennika, Umowy Abonenckiej lub Regulaminu.
 • W razie skorzystania z prawa wypowiedzenia Umowy w trakcie Okresu Zobowiązania w przypadku zmian Umowy lub Regulaminu dokonanych z przyczyn wskazanych w ust. 1 powyżej, Dostawcy usług przysługuje zwrot proporcjonalnej części ulgi udzielonej Abonentowi w związku z zawarciem Umowy.

Zmiany cen

 1. Dostawca usług jest uprawniony do zmiany cen usług określonych w Umowie, Regulaminie lub Cenniku lub określenia lub zmiany opłat za wprowadzane produkty, usługi lub aplikacje, zarówno w Okresie Zobowiązania jak i poza Okresem Zobowiązania, w przypadkach wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej, a także w związku ze wzrostem kosztów prowadzenia działalności Dostawcy usług, spowodowanym zwiększeniem obciążeń publicznoprawnych lub kosztem produktów lub usług niezbędnych do wykonywania działalności. W przypadku miesięcznych opłat abonamentowych, zmiana taka może nastąpić nie częściej niż jeden raz w roku kalendarzowym i każdorazowo nie więcej niż łącznie o 10 zł. Ograniczenie zawarte w niniejszym ustępie nie dotyczy jednak zmiany lub wprowadzenia cen lub opłat z przyczyn wskazanych w ust. 1 lit. a) powyżej oraz w ust. 10 i 11 poniżej.
 2. W przypadku Umów Abonenckich w Okresie Zobowiązania zmiana cen lub opłat lub wprowadzenie nowych cen lub opłat będzie jednak możliwe wyłącznie w przypadku, jeżeli nie będzie wiązało się z automatycznym podwyższeniem uiszczanej przez Abonenta ceny lub opłaty (tj. wejdą one w życie po zakończeniu okresu zobowiązania). Ograniczenie zawarte w niniejszym ustępie nie dotyczy jednak zmiany cen lub opłat z przyczyn wskazanych w ust. 1 lit. a) powyżej.
 3. Wprowadzane przez Dostawcę usług zmiany muszą pozostawać w związku z co najmniej jedną z przyczyn, wskazanych w ustępach poprzedzających, a zakres zmian powinien być adekwatny do tych przyczyn.
 4. Dostawca usług uprawniony jest nadto do jednostronnego obniżenia ceny lub opłaty za świadczone przez niego usługi lub wykreślenia cen lub opłaty za nieświadczone już usługi, zarówno w Okresie Zobowiązania i poza okresem Zobowiązania.
 5. Dostawca usług uprawniony jest również do zastosowania lub zmiany wysokości dopłat do cen usług w roamingu międzynarodowym w związku z wydaniem decyzji Prezesa UKE.
 6. Dostawca usług obowiązany jest poinformować Abonenta o każdej proponowanej zmianie ceny lub opłaty, zaś Abonentowi przysługuje wówczas prawo wypowiedzenia Umowy, w trybie analogicznym do określonego w ust. 4 – 5 powyżej.
 7. W razie skorzystania z prawa wypowiedzenia Umowy w trakcie Okresu Zobowiązania w przypadku zmian cen lub opłat dokonanych z przyczyn wskazanych w ust. 1 powyżej lub zmian cen lub opłat o których mowa w ust. 10 powyżej, Dostawcy usług przysługuje zwrot proporcjonalnej części ulgi udzielonej Abonentowi w związku z zawarciem Umowy.

8

Umowa Abonencka zawarta na czas określony ulega przedłużeniu na czas nieokreślony, zgodnie z warunkami przewidzianymi dla danej Usługi w Cenniku, o ile Abonent nie złoży na piśmie przeciwnego oświadczenia woli w terminie 7 dni przed upływem terminu obowiązywania Umowy Abonenckiej na czas określony.

9

Umowę Abonencką sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Abonent, a drugi Dostawca usług. W przypadku zawarcia Umowy Abonenckiej za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Dostawcy usług, Abonent otrzymuje potwierdzenie zawarcia Umowy Abonenckiej na wskazany w tym celu adres e-mail.