Umowa o świadczenie usług

Jeżeli chcesz pobrać dokument w wersji PDF, kliknij tutaj

 
 

Egzemplarz dla UPC

Umowa o świadczenie usług

Kod kreskowy
Numer identyfikacyjny:

zawarty w dniu r. w pomiedzy:

UPC Polska Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000273136, kapitał zakładowy 110 000 000 zł, NIP 526-24-61-791, reprezentowana przez Przedstawiciela Dostawcy usług, zwana dalej Dostawca usług, a:

, PESEL zwanym dalej Abonentem

Adres Zakończenia Sieci: .

Wykaz świadczonych usług
Kategoria Nazwa usługi Okres Zobowiązania Opłaty abonamentowe
Telewizja
Internet
Telefon
Podsumowanie opłat jednorazowych
Nazwa usługi Opłata
Opłata za instalację
Pakiety na próbę
Kategoria Nazwa usługi Okres Zobowiązania Opłaty abonamentowe
Telewizja
Internet
Telefon

Wartość przyznanych Abonentowi Ulg oraz dodatkowe informacje związane z promocyjnym świadczeniem Usług na rzecz Abonenta zostały określone w warunkach promocji załączonych do Umowy Abonenckiej.

Informacje dodatkowe
Numer telefonu UPC
Adres e-mail UPC
Elektroniczny rachunek
Czas trwania umowy

Umowa Abonencka została zawarta na czas nieokreślony z Okresem Zobowiązania określonym powyżej, w części "Wykaz świadczonych Usług"

Oświadczenie abonaneta

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez UPC Polska Sp. z o.o. poniższych danych w celach kontaktowych związanych z zawarciem i realizacją Umowy Abonenckiej.

Telefon kontaktowy: E-mail:

Czy możemy wysyłać na wskazany e-mail potwierdzenia lub zawiadomienia dotyczące zmiany warunków Umowy Abonenckiej, Regulaminu lub Cennika oraz informacje o zmianie nazwy, adresu lub siedziby UPC z pominięciem komunikacji papierowej?

Czy zgadza się Pan/i na otrzymywanie komunikacji marketingowej od UPC za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, np. ofert promocyjnych dot. usług, produktów UPC lub zaproszeń do udziału w konkursach?

Czy zgadza się Pan/i na wystawianie i udostępnianie przez UPC Rachunków w formie elektronicznej? Wiadomość zawierająca Rachunek zostanie każdorazowo przesłana na wskazany adres e-mail.

Egzemplarz dla UPC

Ogólne warunki umowy abonenckiej

Dla abonentów indywidualnych

1

 • Na podstawie niniejszej Umowy Abonenckiej Dostawca usług zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Abonenta Usług w Sieci Dostawcy usług.
 • Usługi świadczone są przez Dostawcę usług zgodnie z:
  • Regulaminem świadczenia usług przez UPC Polska Sp. z o.o. (zwanym dalej "Regulaminem"),
  • Cennikiem,
  • Wykazem Programów - w zakresie Usługi Telewizyjnej,
  • Parametrami technicznymi Usług Internetowych - w zakresie Usług Internetowych, oraz
  • Regulaminem szczegółowym świadczenia usług komórkowych przez UPC Polska Sp. z o.o. - w zakresie usług komórkowych,
  doręczonymi Abonentowi przy zawarciu Umowy Abonenckiej i stanowiącymi jej integralną część.
 • Postanowienia określające charakterystykę oraz sposób korzystania ze świadczonych usług oraz wykonywania Umowy Abonenckiej, wymagane przepisami art. 56 ust. 3 pkt. 6-8 i 10-21 ustawy Prawo Telekomunikacyjne, określone zostały w treści wskazanych wyżej regulaminów.
 • W zakresie odmiennie uregulowanym niniejszą Umową Abonencką postanowienia Regulaminu nie mają zastosowania.
 • W braku odmiennych zastrzeżeń pojęcia użyte w Umowie Abonenckiej ma ją znaczenie określone w Regulaminie.
 • W przypadku, kiedy w zakresie danej Usługi w dniu zawarcia Umowy Abonenckiej Abonent korzysta z Usługi na podstawie innej Umowy Abonenckiej, umowa ta ulega rozwiązaniu, chyba że Strony postanowią inaczej.
 • W przypadku gdy wraz z umową sprzedaży Urządzenia Abonent zawiera z UPC Polska Umowę Abonencką (umowę o świadczenie usług), i w związku z tym Abonent uzyskuje rabat lub inną korzyść dotyczącą umowy sprzedaży Urządzenia, związaną z zawarciem Umowy Abonenckiej, np. rozłożenie płatności na raty, wówczas taka umowa sprzedaży Urządzenia jest umową dodatkową w stosunku do Umowy Abonenckiej (dalej „Dodatkowa umowa sprzedaży”).

2

 • Opłata abonamentowa obejmuje:
  • stały dostęp do Sieci,
  • korzystanie z Usług przypisanych w Cenniku do danej opłaty abonamentowej,
  • obsługę serwisową, z wyłączeniem dodatkowo płatnych serwisów oraz obsługi nieuzasadnionych wezwań.
 • Zawarcie Umowy Abonenckiej w ramach promocji wiąże się z przyznaniem Abonentowi ulgi w opłatach abonamentowych, której wysokość stanowi iloczyn miesięcy Okresu Zobowiązania oraz różnicy pomiędzy ceną Usługi w przypadku zawarcia Umowy Abonenckiej w ramach promocji, a standardową ceną tej Usługi.
 • W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy Abonenckiej przez Abonenta lub przez Dostawcę usług z winy Abonenta przed upływem Okresu Zobowiązania, Abonent będzie zobowiązany do zapłaty kwoty w wysokości ulgi przyznanej Abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia rozpoczęcia świadczenia Usług do dnia rozwiązania Umowy Abonenckiej. Roszczenie nie przysługuje w przypadku rozwiązania przez Konsumenta Umowy Abonenckiej przed rozpoczęciem świadczenia Usług, chyba że przedmiotem ulgi jest telekomunikacyjne urządzenie końcowe.
 • Dostawca usług jest uprawniony do podniesienia łącznej wysokości uiszczanych przez Abonenta miesięcznych opłat abonamentowych, nie częściej niż jeden raz w roku kalendarzowym i każdorazowo nie więcej niż o 8 zł. Uprawnienie to nie przysługuje w przypadku Umów Abonenckich zawartych na czas określony oraz w Okresie Zobowiązania.

3

 • Przyłączenie do Sieci lub rozpoczęcie świadczenia zamówionych Usług następuje w terminie ustalonym a Abonentem i wskazanym odpowiednio w Umowie Abonenckiej albo w przypadku zawarcia lub zmiany Umowy Abonenckiej na odległość, w potwierdzeniu zawarcia lub zmiany Umowy Abonenckiej.
 • W przypadku samodzielnej instalacji Usługi zgodnie z instrukcją otrzymaną od Dostawcy usług wraz ze Sprzętem, rozpoczęcie świadczenia Usług następuje z dniem doręczenia Abonentowi przesyłki zawierającej Sprzęt, w terminie ustalonym w sposób opisany w ust.1 powyżej.
 • W przypadkach, o których mowa w niniejszym paragrafie, rozpoczęcie świadczenia usług lub wprowadzenie zmian następuje w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odpowiednio zawarcia albo zmiany Umowy Abonenckiej.

4

 • Jeżeli Abonent nie zalega z żadnymi opłatami na rzecz Dostawcy usług, Dostawca usług umożliwia Abonentowi zmianę Pakietu Taryfowego świadczonego Abonentowi w ramach Usługi na inny Pakiet Taryfowy dostępny na danym terenie W trakcie Okresu Zobowiązania dokonanie zmiany Pakietu Taryfowego możliwe jest jednak tylko wówczas, o ile przewidują warunki promocji
 • Jeżeli rozszerzenie zakresu Umowy Abonenckie j wymaga zainstalowania dodatkowego Sprzętu w Lokalu, postanowienia Regulaminu Rozdziału III stosuje się odpowiednio. Jeżeli rezygnacja z niektórych Usług wymaga zwrotu zainstalowanego Sprzętu w Lokalu, postanowienia §33 Regulaminu stosu je się odpowiednio.
 • Zasady określone w ustępach powyżej stosu je się odpowiednio do zamawiania i dokonywania zmiany usług dodatkowych, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących zamawiania Usług Interaktywnych, o których mowa w ust. 4 poniżej.
 • Abonent Usługi Telewizji Cyfrowej może zamówić Usługę Interaktywną, w tym usługę video na żądanie, zgodnie z instrukcją oraz zakresem opisanymi w odpowiedniej sekcji Menu poprzez wypełnienie oraz przesłanie Dostawcy usług za pomocą odpowiedniej sekcji Menu zamówienia określającego zamawianą Usługę Interaktywną. Zamawiając Usługę Interaktywną z obowiązkiem zapłaty, Abonent wyraża zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia i tym samym traci uprawnienie do odstąpienia od dokonanego zamówienia.
 • Dostawca usług umożliwia Abonentowi zmianę Lokalu, jeżeli Abonent nie zalega z opłatami na rzecz Dostawcy usług oraz wskazany przez Abonenta Lokal znajduje się w obrębie Sieci Dostawcy usług. Postanowienia rozdziału II, III oraz § 33 Regulaminu stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem iż zmiana Lokalu może zostać dokonana wyłącznie poprzez zawarcie aneksu do Umowy Abonenckiej lub zawarcie nowej Umowy Abonenckiej. Z tytułu zmiany Lokalu może być pobrana opłata określona w Cenniku.

5

 • Dostawca usług może umożliwić Abonentowi zmianę warunków Umowy Abonenckiej poza Biurem Obsługi Klienta albo na odległość, w szczególności telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej albo za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej Dostawcy usług.
 • Dostawca usług potwierdza Abonentowi fakt złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy Abonenckiej oraz jego zakresie i terminie wprowadzenia zmian w terminie ustalonym z Abonentem (ale nie później niż w ciągu jednego miesiąca od jego złożenia) lub informuje go o braku możliwości dokonania zmiany Umowy Abonenckiej. Abonent informowany jest o zmianie warunków Umowy Abonenckiej drogą elektroniczną, na trwałym nośniku, na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub adres elektroniczny podobnego środka porozumiewania się na odległość. W przypadku braku możliwości dostarczenia potwierdzenia drogą elektroniczną lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość lub na żądanie Abonenta, potwierdzenie zostanie doręczone w formie pisemnej.
 • Abonent, który dokonał zmian Umowy Abonenckiej w trybie, o którym mowa w ust.1, może odstąpić od dokonanych zmian, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub drogą elektroniczną poprzez formularz elektroniczny udostępniony na stronie internetowej Dostawcy usług w terminie 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia zmian. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • W razie braku potwierdzenia Abonentowi faktu złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy Abonenckiej oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1, termin w którym Abonent może odstąpić od dokonanej zmiany warunków Umowy Abonenckiej wynosi 12 miesięcy i liczy się od dnia złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy Abonenckiej. Jeżeli jednak Abonent po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do 14 dni od dnia otrzymania tego potwierdzenia.
 • Jeżeli na żądanie Abonenta zmiana warunków Umowy Abonenckiej nastąpiła przed upływem terminu do skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od zmian warunków Umowy Abonenckiej, Abonent zobowiązany jest zapłacić, zgodnie z Cennikiem Dostawcy usług, za korzystanie z Usług do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

6

 • Dostawca usług uprawniony jest wypowiedzieć Umowę Abonencką w całości bądź w zakresie niektórych Usług lub Pakietów Taryfowych w trybie określonym w niniejszym paragrafie, wskazując wyraźnie, świadczenie jakich Usług lub Pakietów Taryfowych objętych Umową Abonencką wypowiada.
 • W przypadku Umów Abonenckich zawieranych na czas określony lub w Okresie Zobowiązania, wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, możliwe jest wyłącznie z ważnych przyczyn, w szczególności prawnych, technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych.
 • Z zastrzeżeniem szczegółowych zasad przewidzianych dla Umów Abonenckich zawieranych w ramach promocji, Abonent uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej bądź poszczególnych Usług lub Pakietów Taryfowych w trybie określonym w niniejszym paragrafie, wskazując wyraźnie Usługi lub Pakiety Taryfowe, których wypowiedzenie dotyczy. Postanowienia §2 ust. 3 stosu je się odpowiednio.
 • W przypadkach określonych w ust. 1-3 powyżej, wypowiedzenie Umowy Abonenckiej w całości lub części następu je z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień Okresu Rozliczeniowego następującego po Okresie Rozliczeniowym, w którym druga strona otrzymała oświadczenie o wypowiedzeniu. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Abonenckiej powinno być złożone na piśmie. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Abonenckiej powinno zawierać Numer Identyfikacyjny oraz imię i nazwisko Abonenta, adres miejsca zamieszkania i adres korespondencyjny jeżeli jest inny niż adres miejsca zamieszkania, oraz numer identyfikacyjny PESEL. W przypadku częściowego wypowiedzenia Umowy Abonenckiej przez Dostawcę usług (to jest w zakresie niektórych tylko Usług), postanowienie § 7 ust. 3 stosu je się odpowiednio, z wyłączeniem jednak wypowiedzenia telewizyjnych usług dodatkowych, zamówionych przez Abonenta w trybie opisanym w § 5 ust. 1 powyżej.
 • Abonentowi będącemu Konsumentem, który zawarł Umowę Abonencką w sposób określony w § 4 ust. 3 pkt. 2) i 3) Regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy, poprzez złożenie Dostawcy usług oświadczenia pisemnego lub drogą elektroniczną, poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej Dostawcy usług w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jeżeli na żądanie Abonenta rozpoczęcie świadczenia Usług ma nastąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Abonent w przypadku skorzystania z uprawnienia do odstąpienia, zobowiązany jest zapłacić za korzystanie z Usług świadczonych przez Dostawcę usług do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Usługi świadczone przed tą datą rozliczone zostaną zgodnie z Cennikiem Dostawcy usług. Abonent ponosi również bezpośrednie koszty zwrotu Sprzętu.
 • Rozwiązanie Umowy Abonenckiej bez okresu wypowiedzenia może nastąpić w przypadkach określonych w §31 Regulaminu
 • Jeżeli Dostawca usług dokona wymiany Sprzętu w przypadku, o którym mowa w § 12 ust. 2 Regulaminu, Abonentowi przysługuje, w terminie 30 dni od daty wymiany Sprzętu, prawo rozwiązania Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia. W razie skorzystania z powyższego uprawnienia przez Abonenta, Dostawcy usług nie przysługuje zwrot ulgi.
 • Umowa Abonencka wygasa w przypadku:
  • powzięcia przez Dostawcę usług wiadomości o śmierci Abonenta,
  • ustania bytu prawnego Abonenta, chyba że wiąże się ono z przejęciem jego praw i obowiązków przez następcę prawnego, który przejmuje Abonenta lub powstaje w wyniku jego podziału w trybie określonym w ustawie Kodeks spółek handlowych,
  • jeżeli w okresie 30 dni od dnia zawieszenia świadczenia Usług na podstawie § 31 ust. 1 Regulaminu nie ustaną przyczyny zawieszenia.

7

 • Z zastrzeżeniem zmian Umowy Abonenckiej dokonanej na wniosek Abonenta, zmian o których mowa w § 5 powyżej oraz w ust. 2 poniżej, Dostawca usług powiadamia Abonenta o zmianie Umowy Abonenckiej, Regulaminu lub Cennika z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie doręczając ich treść na trwałym nośniku, w postaci odpowiadającej formie w jakiej zawarta została Umowa Abonencka, bądź o ile Abonent tego zażądał, na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub adres elektroniczny podobnego środka porozumiewania się na odległość albo na piśmie na wskazany adres korespondencyjny.
 • Jeżeli konieczność wprowadzenia zmian Regulaminu lub Cennika następuje na skutek zmian prawa, powoduje obniżenie cen Usług lub dodanie nowej Usługi bądź wynika z Decyzji Prezesa UKE, zmiany takie podane zostaną przez Dostawce usług do publicznej wiadomości, poprzez publikację na stronie internetowej Dostawcy usług.
 • Abonent, nie później niż do dnia wejścia w życie zmian Umowy Abonenckiej, Regulaminu lub Cennika, może doręczyć Dostawcy usług pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Abonenckiej z powodu braku akceptacji zmian Umowy Abonenckiej, Regulaminu lub Cennika. W przypadku doręczenia takiego oświadczenia Umowa Abonencka ulegnie rozwiązaniu w dniu poprzedzającym zmianę Cennika, Umowy Abonenckiej lub Regulaminu. Brak pisemnego oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian.
 • W przypadku zmian Umowy Abonenckiej lub Regulaminu bądź zmian Cennika polegających na podwyższeniu cen oraz wypowiedzenia Umowy Abonenckiej przez Abonenta w związku ze skorzystaniem przez Abonenta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 3 przed upływem Okresu Zobowiązania, Dostawcy usług nie przysługuje zwrot ulgi - chyba że zmiana ta wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub wynika z Decyzji Prezesa UKE, o której mowa w art. 63 ust. 2a Ustawy.

8

Umowa Abonencka zawarta na czas określony ulega przedłużeniu na czas nieokreślony, zgodnie z warunkami przewidzianymi dla danej Usługi w Cenniku, o ile Abonent nie złoży na piśmie przeciwnego oświadczenia woli w terminie 7 dni przed upływem terminu obowiązywania Umowy Abonenckiej na czas określony.

9

Umowę Abonencką sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Abonent, a drugi Dostawca usług. W przypadku zawarcia Umowy Abonenckiej za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Dostawcy usług, Abonent otrzymuje potwierdzenie zawarcia Umowy Abonenckiej na adres e-mail podany w formularzu.