Jeżeli chcesz pobrać dokument w wersji PDF, kliknij tutaj

Formularz odstąpienia od umowyPouczenie o prawie odstąpienia od Umowy Abonenckiej lub dokonanej zmiany

Prawo odstąpienia:

 1. Abonentowi będącemu Konsumentem, który zawarł Umowę Abonencką na odległość lub poza Biurem Obsługi Klienta, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, poprzez złożenie Dostawcy usług oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej. W przypadku dokonania zmiany Umowy Abonenckiej na odległość lub poza Biurem Obsługi Klienta, termin na odstąpienie od dokonanej zmiany wynosi 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia zmian.
 2. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Abonenckiej lub dokonanej zmiany wystarczy złożyć osobiście pisemne oświadczenie o odstąpieniu w Biurze Obsługi Klienta lub wysłać listem poleconym na adres:
  UPC Polska Sp. z o.o.
  Ogólnopolskie Biuro Obsługi Klientów
  ul. Murckowska 14c, 40-265 Katowice
  lub
 3. Abonent może również przesłać skan podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Abonenckiej lub dokonanej zmiany za pośrednictwem strony www.upc.pl/kontakt. Po wysłaniu oświadczenia tą drogą prześlemy Państwu potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu w formie elektronicznej.

Skutki odstąpienia:

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Abonenckiej lub dokonanej zmiany, Abonent zobowiązany jest do zwrotu Sprzętu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia. Zwrot Sprzętu może nastąpić na adres wskazany na stronie internetowej Dostawcy usług www.upc.pl/zwrot-sprzetu. Koszt zwrotu Sprzętu jest zależny od wybranej opcji. Informacje o możliwych sposobach zwrotu sprzętu można uzyskać na wymienionej wyżej stronie Dostawcy usług, jak również dzwoniąc pod numer 813 813 813*.
 2. Jeżeli na żądanie Abonenta rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi przed upływem okresu uprawniającego Abonenta do odstąpienia od Umowy Abonenckiej lub dokonanej zmiany, Abonent w przypadku skorzystania z uprawnienia do odstąpienia zobowiązany jest zapłacić za korzystanie z usług świadczonych przez Dostawcę usług do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Usługi świadczone przed tą datą rozliczone zostaną zgodnie z Cennikiem Dostawcy usług.
 3. W przypadku, kiedy w dniu zawarcia nowej Umowy Abonenckiej lub dokonania zmiany Umowy Abonenckiej na odległość lub poza Biurem Obsługi Klienta Abonent korzystał z Usługi na podstawie innej, zawartej wcześniej Umowy Abonenckiej, odstąpienie od nowo zawartej Umowy lub dokonanej zmiany spowoduje powrót do korzystania przez Abonenta z usług UPC na podstawie Umowy dotychczas obowiązującej.

* Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora