Formularz odstąpienia od umowy

Jeżeli chcesz pobrać dokument w wersji PDF, kliknij tutaj

Wyczyść formularz

SEKCJA A – Odstąpienie od Umowy Abonenckiej (na usługi)

SEKCJA B – Odstąpienie od Umowy sprzedaży Urządzenia

(Wypełnij jeśli odstępujesz od zakupu Urządzenia np. telefonu, bez względu na to czy jednocześnie odstępujesz tylko od Umowy sprzedaży Urządzenia czy wraz z Umową Abonencką).

Lp. Nazwa produktowa Urządzenia Nr seryjny / IMEI 1
1
2
3
4

Zwrotu opłat proszę dokonać (do wyboru jedna z poniższych form):

Informacja o zwrocie Urządzenia

w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Urządzenia

Lp. Nazwa produktowa Urządzenia Nr seryjny / IMEI 1
1
2
3
4

Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy Abonenckiej lub dokonanej zmiany

Prawo odstąpienia

 • Abonentowi będącemu Konsumentem, który zawarł Umowę Abonencką na odległość lub poza Biurem Obsługi Klienta, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, poprzez złożenie Dostawcy usług oświadczenia w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej. W przypadku dokonania zmiany Umowy Abonenckiej na odległość lub poza Biurem Obsługi Klienta, termin na odstąpienie od dokonanej zmiany wynosi 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia zmian
 • Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Abonenckiej lub dokonanej zmiany wystarczy złożyć osobiście pisemne oświadczenie o odstąpieniu w Biurze Obsługi Klienta lub wysłać listem na adres: UPC Polska Sp. z o.o.
  Ogólnopolskie Biuro Obsługi Klientów
  ul. Murckowska 14c, 40-265 Katowice
  lub
 • Abonent może również przesłać skan podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Abonenckiej lub dokonanej zmiany za pośrednictwem strony www.upc.pl/kontakt. Po wysłaniu oświadczenia tą drogą prześlemy Państwu potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu drogą elektroniczną.

Skutki odstąpienia:

 • W przypadku odstąpienia od Umowy Abonenckiej lub dokonanej zmiany, Abonent zobowiązany jest do zwrotu Sprzętu (np. dekodera, modemu, nie dotyczy telefonu komórkowego) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia. Zwrot Sprzętu powinien nastąpić na adres wskazany na stronie internetowej Dostawcy usług www.upc.pl/zwrot-sprzetu. Koszt zwrotu Sprzętu jest zależny od wybranej opcji. Informacje o możliwych sposobach zwrotu sprzętu można uzyskać na wymienionej wyżej stronie Dostawcy usług, jak również dzwoniąc pod numer 813 813 813*
 • Jeżeli na żądanie Abonenta rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi przed upływem okresu uprawniającego Abonenta do odstąpienia od Umowy Abonenckiej lub dokonanej zmiany, Abonent w przypadku skorzystania z uprawnienia do odstąpienia zobowiązany jest zapłacić za korzystanie z usług świadczonych przez Dostawcę usług do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Usługi świadczone przed tą datą rozliczone zostaną zgodnie z Cennikiem Dostawcy usług.
 • W przypadku, kiedy w dniu zawarcia nowej Umowy Abonenckiej lub dokonania zmiany Umowy Abonenckiej na odległość lub poza Biurem Obsługi Klienta Abonent korzystał z Usługi na podstawie innej, zawartej wcześniej Umowy Abonenckiej, odstąpienie od nowo zawartej Umowy lub dokonanej zmiany spowoduje powrót do korzystania przez Abonenta z usług UPC na podstawie Umowy dotychczas obowiązującej.

Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy Abonenckiej lub dokonanej zmiany

Prawo odstąpienia

 • Kupującemu będącemu Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży Urządzenia na odległość lub poza Biurem Obsługi Klienta, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, poprzez złożenie Dostawcy usług oświadczenia w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki z Urządzeniem. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór formularza odstąpienia jest załącznikiem do umowy sprzedaży Urządzenia.
 • Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy sprzedaży Urządzenia wystarczy złożyć osobiście pisemne oświadczenie o odstąpieniu w Biurze Obsługi Klienta lub wysłać listem na adres:
  UPC Polska Sp. z o.o.
  Ogólnopolskie Biuro Obsługi Klientów
  ul. Murckowska 14c, 40-265 Katowice
  lub
 • Kupujący może również przesłać skan podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Urządzenia za pośrednictwem strony www.upc.pl/kontakt. Po wysłaniu oświadczenia tą drogą prześlemy Państwu potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu drogą elektroniczną
 • W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Urządzenia, Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Urządzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia. Wypełnioną i podpisaną Informację o zwrocie Urządzenia oraz przesyłkę z kompletnym Urządzeniem, Kupujący powinien odesłać na własny koszt na adres: Arvato Polska Sp. z o.o.; Kopytów 44D; 05-870 Błonie, wraz z dopiskiem na paczce przy adresie „Zwrot telefonu”
 • W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Urządzenia Kupujący zobowiązany jest zwrócić kompletne Urządzenie wraz z wszystkimi akcesoriami w stanie niepogorszonym, a Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu Ceny lub jej części wynikającej z rat zapłaconych do dnia odstąpienia
 • Sprzedający powinien zwrócić wszystkie uiszczone przez Kupującego płatności na poczet Ceny sprzedaży Urządzenia w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, przy czym może wstrzymać się ze zwrotem dokonanych przez Kupującego płatności do chwili otrzymania zwrotu Urządzenia lub dowodu jego odesłania
 • Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Urządzenia, wynikające z korzystania z niego inaczej niż w sposób i w zakresie koniecznym do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Urządzenia. Urządzenie to nie powinno być uszkodzone, ani niezdatnedo użytku. Urządzenia uszkodzone, niekompletne lub odesłane Sprzedającemu po upływie 14 dni od odstąpienia od Umowy będą zwracane Kupującemu, na jego koszt
 • Odstąpienie od umowy sprzedaży Urządzenia nie skutkuje jednocześnie odstąpieniem od Umowy Abonenckiej.

Prawo odstąpienia

 • Informacje o możliwych sposobach zwrotu Urządzenia można uzyskać na stronie internetowej Dostawcy usług, jak również dzwoniąc pod numer 813 813 813*.
 • Jeżeli Kupujący jest konsumentem, a zawarta umowa sprzedaży Urządzenia, była Umową Dodatkową do Umowy Abonenckiej (zgodnie z definicją zawartą w Umowie Sprzedaży Urządzenia), a jednocześnie umowy te zostały zawarte na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, to odstąpienie od Umowy Abonenckiej skutkuje wówczas wygaśnięciem umowy sprzedaży Urządzenia, chyba że Kupujący, wyrazi wolę zachowania Urządzenia.
 • W przypadku gdy Kupujący będący Konsumentem odstąpi od Umowy Abonenckiej i zawartej wraz z nią Dodatkowej umowy sprzedaży Urządzenia oraz jednocześnie przestaje być Abonentem UPC, a Kupujący wyrazi wolę zatrzymania Urządzenia, wówczas Kupujący jest zobowiązany uiścić w ciągu 14 dni od odstąpienia od Umowy Abonenckiej, kwotę ulgi w wysokości otrzymanego rabatu określonego w Cenniku Urządzeń.
 • W sytuacji gdy Kupujący będący Konsumentem odstąpi od Umowy Abonenckiej i zawartej wraz z nią Dodatkowej umowy sprzedaży Urządzenia na raty, a Kupujący wyrazi wolę zatrzymania Urządzenia, wówczas Kupujący zobowiązany jest uiścić w ciągu 14 dni od odstąpienia od Umowy Abonenckiej pełną Cenę Urządzenia wynikającą z Umowy sprzedaży Urządzenia z Tabeli Wykaz Urządzeń, pomniejszoną o dokonane już przez siebie płatności na poczet Ceny Urządzenia.

* Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora